Päivitetty 28.4.2020 klo 12:53

⭐ 20€ KANNATTAJALIPPU

Eeva Puukka
Tapio Toiviainen
Maarit Nieminen
Esko Ryöppy
Antti Haltia
Tuulikki Haltia
Elina Hollo
Olli Tuominen
Antti Raunio
Sami Salminen
Oona Salminen
Miia Salminen
Ella Salminen
Juha-Pekka Niinimäki
Jaakko Suvila
Tuomas Kurri
Jouni Välimaa
Topias Riponiemi
Joonas Riponiemi
Tarianna Suominen
Marjut Jalonen
Merja Mäkelä
Emmi Laine
Pentti Hirvonen
Sari Virta
Siiri Repo
Teppo Repo
Katja Repo
Marsalkka
Janne Korsimo
Merja Korsimo
Erkki Alaja
Tuuli Merikoski
Joni Kalttonen
Juha Raunio
Karri Kutinlahti
Tarja Välimäki
Eveliina Välimäki
Elviira Onnela
Aleksi Lehtimäki
Anu Kivilä
Heli/Juha Huotari
Isla Rumpunen
Eelis Rumpunen
Matti Toivola
Ahti Seppä
Pauli Salminen
Kati Laine
Miikka Riikonen
Oskari Kosonen
Torsti Mahlanen
Jussi Kairus
Litu
Teemu Heilala
Joel Laakso
Timo Puotsaari
Asta Lieskivi-Haavisto
Esa Haavisto
Carita Tamminen
Susanna Tamminen
Jarkko Leinonen
Kimmo Lehtonen
Aino Lehtonen
Kalle Kouri
Kimmo Kutinlahti
Eemeli Kouki
Fanni Kouki
Alex Horn
Riitta Mikkonen
Marko Mikkonen
Nella Alhanen
Matias Alhanen
Julia Alhanen
Hanna Mäkilä
Ahti Mäkilä
Ilkka Norri
Juha Huotari
Merja Jalonen
Leena Rajala
Kyösti Toivola
Maire Paju
JP Koivisto
Nora Toivonen
Inka Tuominen
Pihla Tuominen
Marika Tuominen
Jari Tuominen
Väinö Koskinen
Pekka Koskinen
Riitta Koskinen
Anna-Maija Heikkinen
Jonna Ylenius
Mira Paloposki
Joel Vehviläinen
Mari Uusitalo
Kaisu Forsbacka
Päivi Mathlin
Tapio Mathlin
Riitta Silvennoinen
Seppo Silvennoinen
Juha Hakanen
Ninni Mäkinen
Kimmo Remes
Anne Vähä-Hakula
Onni Haarala
Pirjo Haarala
Niina Jalo
Jukka Lehti
Irja-Marja Luoto
Toni Kaunisto
Eeva Kaunisto
Oona Rantomaa
Johanna Vähä-Hakula
Alina Rantanen
Eveliina Uusitalo
Mika Paloluoma
Paavo Pöyhönen
Nippe
Pentti Partanen
Anni Koivisto
Maarit Lehtimäki
Juha Helin
Mikko Paakkunainen
Tuija Paakkunainen
Tuula Koski
Pirjo Paloposki
Matti Paloposki
Marjut Sillanpää
Harri Sillanpää
Kim Ekroos
Jessica Kosonen
Ritva Mäkelä
Piia Auranen
Mirja Simsiö
Kari Lehtinen
Reija Lehtinen
Pekka Airo
Seija Virta
Anto Virta
Jenni Aaltonen
Tero Harju
Mariella Niskakangas
Jenny Ahlqvist
Laura Ahlqvist
Ari Ahlqvist
Ari Ahlqvist
Sirpa Ahlqvist
Heikki Kurkela
Johanna Kuronen
Pirjo Kivinen
Juha Hulmi
Eija H. Tuomola
Markus Seuranen
Esko Vuolle
Anita Vuolle
Merja Rantomaa
Pasi Lahti
Jarmo Harjunmaa
Elina Saarikko
Sofia Haapala
Eero Niitymaa
Maija Laine
Jussi Wainio
Hannu Riikonen
Maija Riikonen
Tarja Uusitalo
Esko Launonen
Seija Launonen
Tanja Suominen
Timo Suominen
Pavle Stevanovic
Anne Kanerva
Pirjo Huvila
Ilkka Uusitalo
Mirja Laaksonen
Jussi Laaksonen
Hilla Ojavalli
Paavo Ojavalli
Ann-Maj Eskola
Tauno Eskola
Kalevi Suvila
Erja Suvila
Auli Hakala
Reino Jokela
Lotta Niemi
Matti Niemi
U-M Kuusela
Arvi Kuusela
Emiliä Heikkilä
Laura Silen
Eija Mansikkaniemi
Ulla Äikää
Hannele Lätti
Rainer Rantanen
Jarmo Hulmi
Mikael Salonen
Mikko Salonen
Sirpa Repo
Juha Harjupatana
Kasper Vuorinen
Seppo Rantala
Ritva Rantala
Jari Paju
Katri Prusila
Jouni Korkiamäki
Olli Timonen
Marika Rantanen
Tommi Ala-Kleme
Auli Antola

⭐⭐ 50€ SUPERKANNATTAJALIPPU

Jaakko Haltia
Liisa Haltia
Akseli Haltia
Elias Haltia
Anssi Rämö
Aki Välimäki
Nina Välimäki
Justus Välimäki
Joose Välimäki
Taito The Corgi
Katariina Kojo
Aki Kosonen
Marjaana Kosonen
Sonja Mäkelä
Lotta & Eemeli Vehviläinen
Tiina Perho
Aino Yli-Nissilä
Jouko Yli-Nissilä
Juuso Riponiemi
Petra Riponiemi
Matti Raikkonen
Anneli Raikkonen
Jussi Vuolle
Sanna Vuolle
Sähköpekka Tmi
Saku Kanasuo
Juhani Leino
Sirpa Pylkki
Heikki Kujala
Terttu Kujala
Leo Oivanen
Siiri Oivanen
Matti Oivanen
Mikko Vuolle
PuhtiMatti FanClub
Tarja Vehviläinen
Jari Niemi
Jenna Niemi
Olli-Pekka Vienonen
Raimo Kivinen
Antti Taberman
Mari Merikanto-Taberman
L&E&I Taberman
Tapio Rantala
Ville Hällfors
Petri Ylösmäki
Kaisa Rinne
Jaakko Laine
Leena Laine
Pirjo Eskola
Jorma Eskola
Paula Suvitie
Maija Mikkola
Timo Mikkola
Mika Kouki
Aulikki Ojavalli
Enni Mäntylä
Kaisa-Maija Markula
Terhi Heino
Satu Rannikko & Siiri Suonpää
Pekka Tamminen
Marja Lehtiö
Veikko Jalo
Pirkko Jalo
Kari Puukka
Tauno Kankaanpää
Päivi Kutinlahti
Teemu Reunanen
Sami Grönholm
Anne Toiviainen
Hannu Toiviainen
Merja Salonen
Martti Salonen
Raimo Salonen
Johanna Alhanen
Heikki Lindstedt
Inga Lento
Minna Pullinen
Jyrki Pullinen
Asko Kivinen
Matti Tanhuanpää
Väinö Mäkelä
Janne Muurinen
Tauno Puotsaari
Eira & Tapani Palo
Markku Ojavalli
Olli-Pekka Rastas
Aapo Rantanen
Mikko Paljakka
Anne Paljakka
Veli-Matti Retulainen
Sari Retulainen
Ilmo Vesterinen
Anna & Juha Pullinen
Sami Välikoski
Hanna Kortemaa
Jonna & Tommi Suonpää
Marja Välimäki
Kirsi Laine
Mari Aalto
Asko Aalto
T. Honkanen
Leena & Hannu Lindström
Tarja Heinonen
Tapio Heinonen
Johanna & Jussi-Pekka Suominen
Mariikka Myllyniemi
Heli Väliharju
Keijo & Sinikka Lehtinen
Esa Kulmanen
Kuva Paavo
Julia Lehtinen
Lauri Eskola
Linda Viipuri
Päivi Nokso-Koivisto
Aki Nokso-Koivisto
Pia & Juha Porkka
Virpi & Martti Välimäki
Hannu Uusitalo
Teija Ek-Marjamäki
Mikko Suomalainen
Teppo Suomalainen
Minna Kartano
Ilpo Huvila
Juiqe
RaneRopponen FanClub
Matti Pulli
Petri Riponiemi
Reima Hakala
Reino Mattila
Arto Savonen
Ella Savonen
Anne Åkerblom
Repa Kivinen
EV
Heli Heinonen
Erkki Mattila
Eija & Reiska
Riikka Poso
Kimmo Ranta
Timo Manner
Lauri Rantanen
Sanna Kiviranta

⭐⭐⭐ 100€ TEAM WITH THE FEELING-KANNATTAJALIPPU

Middlehill Cruisers, Aki Välimäki
Metallipaja Välimäki, Aki Välimäki
Nimetön
Nimetön
Nimetön
Nimetön
Nimetön
Nimetön
Jussi Uusitalo
Ritva Rämö
Anna Mäkelä-Mäki
Olavi Ala-Nissilä
Jukka Vuorinen
Rauno Mäkelä
Olli-Pekka Lehtisalo
Harri Syväsalmi
Heikki Virkamäki
Arja Mäkelä
Marita Mikkola
Simo Mikkola
Pasi Markula
Kyllikki Vuorinen
Jankko Lentopallo Ry
Mikko Mäki
Ellinoora Kumpulainen
Eila Zeitz
Loimaan Keilahalli
Risto Sinervo
Teijo Mäkelä
Tiina Mäkelä
Jaakko Raikkonen
Heikki & Ulla Heino
Mervi Ropponen
Oripään Sähkö
Ansa Kivinen
Aikakonnat
Jani Alhanen
Taltor Oy
Jarkko Jokinen
Loimaan Seurahuone
Sari Lehtinen
Vähä-Hakula Oy, Sami & Minna
Järnberg-Automaatio Oy
Pasi Markula
Tmi Juha Hakanen
Karin Nars
Fredrik Nars
Axel Nars
Filip Nars
Pasi Sillanpää
Heikki Vainio
Risto Nieminen
NH Konehuolto Jouko Tuura
Reijo Mäki
Aune Mäki
Nimetön
Minna Nenonen
Kalle Laaksonen
Pilvenmäki, Forssa
Samuli Mäkelä
Ylitalon Tila
Aapo Hakala
Susanna Hämäläinen
Timo Hämäläinen
Kauko Kangashaka
Loimaan Seudun Ympäristöhuolto, Pasi Kivilä
Loimaan Seudun Ympäristöhuolto, Tomi Mäkelä
Hannu Rajala
Velj. Taberman
Velj. Taberman
Velj. Taberman
Hannele Kangashaka
Sinikka Kannisto
AN-Tilipalvelu
Sis-Rak Oy
Pasi Mäkelä
Kotimuna Oy , Sulho Lehto
Anne & Jari Rantala
Jouko Hakala
Pirkko Linnala
Juha Suonsivu
Würth Oy
Nimetön
Keijo Hongisto Tmi

KAMPANJAAN MUKAAN?
OHJEET: www.hurrikaani.fi/yleinen/meidan-hurrikaani-tukikampanja/